Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET IN OPDRACHT LEVEREN EN/OF AANBRENGEN VAN TEGELS

ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, zoals overeengekomen of bekend gemaakt met een offerte, contantbon, opdracht en/of opdrachtbevestiging.

Consument:
De koper/opdrachtgever,

Leverancier:
Het bedrijf, waarbij tegels en/of overige materialen worden gekocht al dan niet in combinatie met de opdracht tot aanbrengen van die materialen;

Materialen uit voorraad:
Materialen welke in het magazijn van de leverancier op voorraad worden gehouden en welke direct worden afgeleverd;

Materialen op bestelling:
Materialen, welke voor de consument speciaal worden besteld of gereserveerd.

ARTIKEL 1. OVEREENKOMSTEN

1. Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
2. Overeenkomsten worden pas van kracht na schriftelijke bevestiging door de leverancier. Indien zodanige bevestiging achterwege blijft, wordt de overeenkomst van kracht na een tijdsverloop van veertien dagen voorzover de leverancier binnen die termijn door feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd.
3. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn de consument en de leverancier hieraan gebonden.

ARTIKEL 2. PRIJSWIJZIGINGEN

1. Bij materialen op bestelling zijn prijsverhogingen binnen 2 maanden na het sluiten van de overeenkomst voor rekening van de leverancier, met uitzondering van verhoging door overheidsmaatregelen.
2. Prijsverhogingen na deze termijn mogen worden doorberekend zonder dat de overeenkomst kan worden ontbonden.

ARTIKEL 3. BETALING

1. Tenzij anders overeengekomen:
A: Materialen uit voorraad: de betaling dient bij aflevering te geschieden;
B: Materialen op bestelling: van de verkoopprijs voor de te reserveren of de te bestellen materialen dient 40% te worden vooruitbetaald. Bij aflevering dient het resterende gedeelte te worden voldaan.

2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de consument gehouden 2% per maand over het uitstaande bedrag met een minimum van euro 12,– te vergoeden, alsmede alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten.

3. Indien de consument verzoekt de overeengekomen leveringstermijn met meer dan drie weken te overschrijden, is hij gehouden 2% met een minimum van euro 12,– per maand te vergoeden over het nog uitstaande bedrag.

ARTIKEL 4. LEVERINGSTERMIJN

1. Onder leveringstermijn van materialen op bestelling wordt verstaan de in de overeenkomst vermelde termijn. De leveringstermijn wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk een vaste termijn is gesteld.
2. Bij overschrijding van de bij benadering overeengekomen leveringstermijn kan de consument de leverancier schriftelijk in gebreke stellen. Indien de leverancier 3 weken na die ingebrekestelling de materialen nog niet heeft afgeleverd, heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
3. De leveringstermijn gaat in per datum van de opdrachtbevestiging als bedoeld in lid 2 artikel 1. Doch niet eerder dan na ontvangst van de overeengekomen vooruitbetaling.
4. Bij het uitstellen van de leveringstermijn op verzoek van de consument verplicht de leverancier zich de materialen op de nader overeen te komen datum af te leveren. De overschrijdingstermijn bedraagt maximaal 3 maanden.

ARTIKEL 5. KEURING

Bij aflevering en voor verwerking of montage dienen de materialen direct door de consument te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen terstond te worden gemeld aan de leverancier. Voor fabrieksmatig verpakte materialen geldt 48 uur.

ARTIKEL 6. VERVOERSRISICO

Bij franco levering worden de materialen vervoerd voor rekening en risico van de leverancier. Bij niet franco leveringen worden de materialen vervoerd voor risico van de leverancier doch op kosten van de consument. Afgehaalde materialen reizen voor risico en rekening van de consument.

ARTIKEL 7. EIGENDOMSBEHOUD

Geleverde en nog niet volledig betaalde materialen blijven eigendom van de leverancier.

ARTIKEL 8. RETOURZENDINGEN

Alleen onbeschadigde materialen uit voorraad, kunnen voor zover de leverancier de betreffende materialen nog in voorraad houdt, worden teruggebracht. Dit dient te geschieden binnen 4 weken na levering in orginele, onbeschadigd en complete verpakking tegen de betaalde prijs minus 25% als kostenvergoeding. Materialen op bestelling kunnen nimmer worden teruggenomen.

ARTIKEL 9. TEGELS

1. Getoonde monsters zijn doorsnee-monsters
2. Onder een vierkante meter tegels wordt verstaan het door de fabrikant aangegeven aantal tegels.
3. Bij levering van natuursteen per m2 wordt door de oppervlakte van de natuursteen gerekend die van de kleinste omschreven rechthoek, waarbij de minimale oppervlaktemaat 0,10 m2 bedraagt.
4. Nuance- en kleurafwijkingen liggen in de aard van keramische en natuursteenprodukten. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd.
5. Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn. Rekening houden met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan. Vakkundig in het geleverde aangebracht lijm-, kram- of stopwerk is toelaatbaar indien de aard van het materiaal zodanig werk noodzakelijk maakt.
6. Haarscheuren in geglazuurde tegels ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikanten geven geen enkele garantie voor het niet optreden van haarscheuren. Het optreden van haarscheuren geeft daarom geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.
7. De leverancier staat er niet voor in, dat – gezien de snelheid van verandering van het assortiment en de toepassing van natuurlijke grondstoffen – nabestelde tegels qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).

ARTIKEL 10. AANBRENGEN VAN TEGELWERKEN

1. De te betegelen ruimte dient op de afgesproken dag voor de aanvang van de werkzaamheden zodanig ontruimd te zijn, dat de tegelzetter ongehinderd zijn werk kan verrichten.
2. Indien op de afgesproken dag de betreffende ruimte niet geschikt is voor het aanbrregen van tegels, is de consument gehouden de hierdoor ontstane kosten aan de leverancier te vergoeden.
3. De wanden, vloeren en vensterbanken dienen zodanig te zijn, dat wil o.a. zeggen te lood (wanden), vlak (wanden en vloeren) en waterpas (vloer) alsmede voldoende droog, dat zonder enige voorbehandeling de tegels hierop gezet c.q. gelijmd kunnen worden e.e.a. naar het oordeel van de leverancier met inachtneming van de daarvoor geldende normen.
4. Alle kosten, welke voor het geschikt maken van de vloeren c.q. wanden ten behoeve van het aanbrengen van tegels moet worden gemaakt, komen voor rekening van de consument. Indien mogelijk doet de leverancier vooraf opgave van die kosten.
5. Indien is overeengekomen dat het werk wordt verricht voor een (vierkante) meterprijs dan geldt bij meting dat uitsparingen kleiner dan een halve vierkante meter worden doorgemeten en gesneden tegels als hele tegels worden gemeten.
6. De kosten als bedoeld in de leden 2 en 4 zullen in elk geval bestaan in het arbeidsloon van de tegelzetters die als gevolg van het niet geschikt zijn van de ruimte en/of wanden en vloeren hun werkzaamheden niet kunnen aanvangen c.q. voortzetten.
7. Bij het niet-tekenen van de werkbon wegens klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient de consument het (naar rato) ingehouden deel van de aanbrengprijs te storten op de rekening van de Stichting Geschillenoplossing Tegelwerken. Het aldus gestorte bedrag wordt eerst aan de leverancier uitbetaald, indien het werk alsnog door de consument is, of geacht moet worden te zijn, goedgekeurd.
8. De afvoer van afval dient door de consument te worden geregeld en betaald, tenzij anders overeengekomen.
9. Eventuele gebreken dienen binnen 4 weken te worden gemeld aan leverancier.

ARTIKEL 11. ANNULERING

1. De consument kan de opdracht tot levering van de materialen op bestelling niet annuleren. Annulering van overige materialen kan alleen plaatsvinden in wederzijds overleg, onder vergoeding van 20% van de verkoopprijs onverminderd in het bepaalde lid 2.
2. Tenzij de consument de overeenkomst van levering ontbindt op grond van het gestelde in artikel 4 lid 2, is de consument bij het annuleren van de opdracht tot het aanbrengen 25% van de overeengekomen aanbrengprijs is verschuldigd met dien verstande dat bij annuleren tussen 4 en 8 weken voor de afgesproken dag 50% van die prijs is verschuldigd, bij annuleren tussen 2 en 4 weken voor de afgesproken dag 75% van die prijs en bij annuleren binnen 2 weken voor de afgesproken dag 100% van de overeengekomen aanbrengprijs.

ARTIKEL 12. GARANTIE

1. De leverancier is jegens de consument gehouden aan de garantiebepalingen zoals deze door de fabrikant zijn verstrekt.
2. De leverancier garandeert dat de door hem te verrichten aanbrengwerkzaamheden plaatsvinden naar algemene normen van deugdelijkheid.